جامعه

کارساخت میدان هوایی ملکی ننگرهارآغازشد

کابل /20 سرطان /باختر
رییسان ادارۀ امورریاست جمهوری وادارۀ هوانوردی ملکی ووالیان ننگرهارولغمان امروز کارساختمان میدان هوایی ملکی ننگرهاررا افتتاح کردند.
این میدان هوایی درمساحت سه هزاروپنجصد جریب زمین درساحۀ کمبیری ولسوالی شیوۀ ننگرهاربه هزینۀ چهل میلیون دالرامریکایی درمدت سه سال آینده ساخته می شود.
قاسم وفایی زاده رییس عمومی ادارۀ هوانوردی ملکی درمحفل گذاشتن سنگ تهداب میدان هوایی ملکی ننگرهار به خبرنگاران گفت که این میدان هوایی درسه مرحله ساخته می شود.
درمرحلۀ نخست احاطه وساخت برج های امنیتی آن دزنظراست ،درمرحلۀ دوم خط رنوی ودرمرحلۀ سوم ساختمان ترمینال آن ساخته می شود.
وی گفت ساختمان این میدان هوایی از 36 تا40 میلیون دالرهزینه برمی دارد وپروازهای خارجی هم ازآن صورت می گیرد.
رییس عمومی ادارۀ هوانوردی ملکی گفت که میدان هوایی ملکی ننگرهارپس ازساختمان، به عنوان بدیل میدان هوایی بین المللی حامدکرزی درحالات اضطرارووضعیت نامناسب هوا،نیزاستفاده خواهدشد.
وفایی زاده خاطرنشان کرد که درحال حاظردروضعیت اضطرارونامناسب هوا،طیاره های مقصدکابل به میدان های مزارشریف ویا پشاور نشست می کنند.
وی گفت کارساخت این میدان را ریاست جمهوری نظارت می کند.
وی بیان کرد که درآینده این میدان به میدان هوایی بین المللی مبدل می شود.
دراین محفل محمود فضلی رییس ادارۀ امور ریاست جمهوری گفت که میدان هوایی ننگرهاربا معیارهای بین المللی ساخته می شود ودرساختمان آن توجه ویژه یی صورت می گیرد.
همچنان عبدالرحمن معاون؛ باشندۀ ولسوالی شیوۀ ننگرهاروفعال مدنی ازمسوولان خواست که برکیفیت کارمیدان یادشده توجه شودوامورکاری آن درزمان تعیین شده به پایان برسد.
وی به نمایندگی ازمردم محل همکاری مردم را درزمینۀ ساختمان این میدان هوایی تعهد کرد.
درمراسم افتتاح کاراین میدان هوایی، والیان ننگرهارولغمان وشماری از نمایندگان مردم درشورای ملی وشورای ولایتی ننگرهار شرکت کرده بودند
////////////

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا