آموزش

وزیرمعارف: در هر ولایت ، ولسوالی های كشور باید یک باب مکتب تخنیکی و مسلکی اعمار کرد.

 

کابل 15 قوس باختر

به مناسبت نشرگزارش جهانی نظارت از برنامه تحت نام «آمو زش برای همه» ا مروز نشست به اشتراک وزیر معارف و نماینده یونسکو  درکابل برگزار شد.

به گزارش آژانس باخترفاروق وردگ وزیر معارف دراین نشست خاطرنشان نمود، که پانزد ه هزار و هفتصد مکتب وجوددارد واکنون این  نیاز است تا از صنوف هفتم الی دوازدهم یک مضمون حرفه برای دانش  آموزان تدریس گردد تاآنها با فراغت  صاحب یک حرفه  باشد در حالیکه  امروز چنین مضمون در نصاب تعلیمی  کشور  وجودندارد.و هرگاه این برنامه تحقق یابدبه جوانانیکه نظر به مشکلات اقتصادی خانواده گی به تحصیلات عالی راه پیدا کرده نمیتوانند از طریق حرفه که از مکتب آموخته اند خواهند توانست در بازار  آزاد کار کنند و ازاین طریق برای خود، خانواده ، وکشور شان مصدر خدمت شوند.

اظهارات فاروق وردگ در حالی بیان میشودکه امروز قشر عظیم از جوانان کشور با مشکلات که عمدتآ از بیکاری ناشی میشود مواجه اند دراین نشست تیمورشاه اسحق زی معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت نمود ه اظهارداشت بیکاری جوانان چالش عمده است که بیشتر جوانان را بسوی مواد مخدر ، معتاد شدن میکشاند.

اومیگوید شصت و هفت فیصد نفوس کشور  مارا جوانان تشکیل  میدهد آنها به مشکلات در بخش های معارف تحصیلات عالی صحت  مواجه اند مگر از جمله فقر چالش بزرگی  است که فراراه جوانان ماقراردارد.

وی گفت روی هم رفته در قریه ها و قصبات کشور برای دختران زمینه تحصیل مساعد نیست و حتی یک دختر هفت ساله  حق بیرون رفتن را ندارد  چه خواسته که زن آن خانوده را به کور س سواد آموزی اعزام کنیم و این هم یک چالش بزرگ دیگر جامعه ما بشمارمیرود.

اسحق زی اندیشه ما ایحاد مکاتب تخنیکی  و مسلکی و تدریس مضمون حرفه را در مکاتب گام ارزدنده دانست.

همچنان دراین نشست نماینده یونسکو در کابل پیرامون کاهش نظار ت جهانی که روی جوانان مهارت

و اشتغال تهیه شده معلومات داد. او نیز غرض جلوگیری ازگسترش کمیت جوانان بیکار برایجاد ظرفیت هاتاکید نموده گفت، باید تعلیمات دوره ثانوی  مرتبط با تعلیمات تخنیکی و مسلکی باشد.

این گزارش در حال مطرح میشود که مقامات دروزارت معار ف میگویند که سه ملیون از افراد واجد شرایط مکتب به مکتب دسترسی ندارند و پنجاه فیصد ازمکاتب کشور معیاری نیست. و چهل فیصد از آموزگاران کشور تعلیمات مسلکی عالي ندارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا