اخبارجامعه

تنظیم فعالیت دست فروشان درننگرهار؛ هردست فروش غرفه دریافت کردند

جلال آباد/ 2 حمل/ باختر
صدها دست فروش درشهرجلال آباد مرکز ننگرهار که به گونۀ پراگنده مشغول کاربودند، اکنون غرفه دریافت کردند.
این اقدام برای تنظیم امورشهری وعادی سازی جریان ترافیک شکل گرفته است.
یک منبع شاروالی جلال آباد به آژانس باخترگفت که آنان توانستند برای صدها دست فروش درشهر، غرفه های فلزی توزیع کنند.
این دست فروشان دردو سوی جادۀ چوک تلاشی تا ریاست برق درشهرجلال آباد مشغول دست فروشی اند.
پیش ازاین این دست فروشان بیشتر بخش های جاده را بسته بودند و درکنار برهم زدن نظم شهری ، جریان ترافیک را نیز مختل کرده بودند.
شاروالی جلال آباد می گوید که تلاش دارد در دیگر بازار های شهر ونیز ولسوالی ها ، برای دست فروشان غرفه های فلزی توزیع کنند.
احمد الله، دست فروش در شهرجلال آباد می گوید که از اقدام شاروالی خرسند است.
اوگفت که اکنون بدون ترسی ازکارکنان شاروالی و یا پولیس درغرفه یی که برایش داده شده است، دست به فروش پیاز وکچالو می زند و ازسرگردانی نیز نجات یافته است.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا