اقتصاد

کار اعمار شاهراه ارملک – لامان هرات جریان دارد

هرات 12جوزا:
کار ساخت شاهراه ارملک – لامان  که به دهلیز شمال کشور مشهور است  و قسمتی از سرک حلقوی  کشور را تشکیل می دهد ، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس با ختر ، این شا هراه  به درازای پنجاه و دو کیلو متر  و پهنای  یازده متر از ولسوالی کرخ  و کو تل سبزک  هرات می گذرد .
یک مسوول ولایت هرات گفت که  در مسیر این سرک  سا خت  یکصد و هشتاد ودو  پلچک  و بیش از بیست هزار متر مکعب  دیوار استنادی نیز در برنا مه  شامل است  که کارآن هفتاد فیصد آن تکمیل شده است  و تا ختم سال جاری  به پایه اکمال می رسد .
وی گفت با تکمیل کار این  شا هراه  ولایات شمال کشور  به ولایات غربی وصل می گردد  و با شنده های ولا یات غربی  به آسا نی می توانند  محصو لات شا نرا به بازار های آسیای میا نه  عرضه کنند .
وی افزودُ، بیش از یک هزار نفر  در این سرک مشغول کار می با شند  و هز ینه آن از بودجه انکشافی  عربستان سعو دی  تمویل می گردد  و تا سال 1398  تکمیل و به بهره  برداری  سپرده  می شود  خا لقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا